PLA DE XOC PER A L’OCUPACIÓ

Ara farà un any i un mes que el Govern de l’Estat aprovà una nova reforma laboral. Ha estat la darrera de les moltes que en aquests anys s’han vingut propiciant pels diferents governs espanyols amb la idea de facilitar la creació i el manteniment de l’ocupació i de permetre una major flexibilitat en el funcionament de les empreses amb la idea de millorar la seva competitivitat. Totes les reformes d’aquests darrers s’han mogut en direccions similars: clarificar causes de l’acomiadament, escurçar distàncies entre el cost de la indemnització dels contractes fixes i els contractes temporals, facilitar l’aproximació de la negociació col.lectiva a la realitat de l’empresa, introduir el sector privat en la provisió de polítiques de les polítiques d’ocupació,…i la darrera reforma ho ha fet, sens dubte, amb molta més intensitat, reforçant a més el poder de decisió empresarial.

Ja en el seu moment en vaig parlar en aquesta blog.

Segurament encara és prematur per a fer-ne balanç. Certament en aquest any la destrucció de l’ocupació ha continuat amb intensitat. L’economia espanyola recaigué en la recessió l’estiu del 2011 i des d’aleshores l’atur ha continuat augmentant. de manera intensa. Si algú esperava que la reforma facilités la creació d’ocupació, és molt obvi que es sentirà frustrat. Però és cert també que la reforma ha donat nous mecanismes a les empreses per a que evitessin els acomiadaments per la via de reducció de sous i jornada. I de ben segur que això haurà permès salvar teixit empresarial i haurà fet perdre menys llocs de treball.

Havíem dit, però, ara fa un any que la reforma sense un pla de xoc per a l’ocupació, i unes ben dotades polítiques d’ocupació, la reforma seria insuficient;  que no ens podíem permetre el luxe d’esperar els seus efectes positius a mig i llarg termini. i que necessitàvem mesures a curt, orientades a estimular la contractació. Per aquesta raó, al febrer del 2012 registràvem al Congrés una Proposició no de Llei per la qual instàvem al Govern a aprovar un Pla de Xoc per a la creació d’ocupació.

Aquesta setmana al Congrés es discutirà la nostra iniciativa. Si fa un any la necessitat del pla de xoc era molt clara,avui encara és més palesa. Es necessita que hi hagi feina i hem de facilitar que les empreses puguin mantenir i crear llocs de treball.

Ara hem actualitzat la nostra proposta i aquestes són les mesures que proposem.

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar, con la mayor celeridad posible y tras dialogar con los interlocutores sociales, un Plan de Choque para la creación de empleo, complementario a las reformas laboral y financiera, y a las recientemente aprobadas medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, como parte del desarrollo de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, con el objetivo de estimular la creación de empleo nuevo a corto plazo, entre los colectivos que se están viendo afectados por el desempleo.

Entre otras medidas el Plan de Choque deberá contemplar las siguientes:

–        Una reducción del 100% de la cuota empresarial por contingencias comunes, para los trabajadores autónomos y pequeñas empresas (menos de 250 trabajadores) que contraten a un trabajador de cualquier edad, de forma indefinida a tiempo completo o parcial, durante los 2 primeros años, y un incentivo por la creación de empleo correspondiente a 5.000€ por  puesto de trabajo generado.

 

–        Una reducción del 100% de la cuota por contingencias comunes a los nuevos trabajadores autónomos durante los dos primeros años de inicio de su actividad por cuenta propia, pudiéndose mantener la citada reducción aún cuando el trabajador autónomo contrate a un trabajador por cuenta ajena.

 

–        La posibilidad de capitalizar el 100% de la prestación por desempleo en cualquier caso, sin ningún límite de edad.

 

–        La compatibilización de la percepción de la prestación por desempleo con el inicio de una actividad por cuenta propia  y la ampliación de las posibilidades de aplicación de la capitalización de la prestación de desempleo, a cualquier edad.

 

–        Una extensión de las posibilidades de suspensión y reanudación del cobro de la prestación por desempleo tras realizar una actividad por cuenta propia, vigentes a día de hoy para los menores de 30 años,  a cualquier persona de cualquier edad.

–        La recuperación del contrato de lanzamiento de nueva actividad de 1994, reconvirtiéndolo en contrato contra la crisis, con cotizaciones sociales bonificadas o reducidas.

–        La posibilidad de permitir el pago de la cotización social de un nuevo trabajador contratado con parte de la prestación por desempleo que percibiría el trabajador en caso de continuar en el paro.

–        Las modificaciones normativas necesarias para facilitar y dar la cobertura legal adecuada, a la realización de prácticas no laborales en empresas y entidades sin ánimo de lucro, y el establecimiento de  ayudas mensuales a las mismas, equivalentes al 50% del IPREM, y de incentivos para la conversión de estas prácticas no laborales en contratos laborales.

–        El apoyo a la creación de empleo por parte de emprendedores. Permitir a las pequeñas empresas, en sus primeros 5 años de funcionamiento, una flexibilización de las condiciones contractuales que se deriven de la negociación colectiva.

Asimismo, debería incluir medidas destinadas al mantenimiento del empleo como las siguientes:

 

–        La recuperación de la reducción del 40% de la cuota empresarial por contingencias comunes, para los trabajadores mayores de 59 años con contrato indefinido y 4 años de antigüedad. Valorando la posibilidad de extender la citada reducción, a los trabajadores mayores de 55 años.

–        Una ampliación del plazo máximo permitido por trabajador (240 días) durante el que se puede aplicar la reducción de las cuotas empresariales por contingencias comunes de los trabajadores afectados por ERES, establecida para el mantenimiento de los empleos, y un incremento de la misma, para el periodo ampliado.

Las medidas adoptadas en el Plan de Choque se mantendrán en vigor hasta 31 de diciembre de 2014 y antes de su derogación, el Gobierno deberá presentar una evaluación de las mismas que concluya sobre la conveniencia de eliminarlas o mantenerlas total o parcialmente.»

A

Digues què en penses

*

*